login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Jul 27 2020, 08:49 (UTC+0) frièovské poviedky-obalka.jpg
Práve nám vo vydavate¾stve Vienala vyšla ïalšia kniha. Jej názov je Frièovské poviedky a èitate¾ v nej nájde desa poviedok. Všetky boli napísané na základe výskumu orálnej histórie a etnografického výskumu. Za týmto úèelom sme navštevovali najstarších obyvate¾ov Frièoviec, poèúvali a zapisovali si tradované i skutoèné príbehy spojené s obcou a potom sme jednotlivé fakty verifikovali v spolupráci s historikmi a etnológmi. Desa najpútavejších príbehov sme potom literárne spracovali do poviedok. *** Z kategórií obecných povestí sa tu nachádza poviedka o kliatbe, ktorá spôsobila, že sa žiadnemu z majite¾ov kaštie¾a od èias, kedy tam zaèal ži, nenarodilo žiadne diea. Tiež však príbeh spojený s lokalitou Hradisko, ktorá by si zaslúžila archeologický výskum, aby sa zistilo, v ktorom storoèí a z akému úèelu staré hradisko slúžilo. Skutoèné príbehy sú spojené s tragédiou poèas II. svetovej vojny, miestnymi tulákmi, frièovskými žandármi, pálením pálenky naèierno i ïalšími spojitosami s jednotlivými obdobiami frièovského života.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 23 2020, 13:01 (UTC+0) st.jpg
Vo vydavate¾stve Vienala nám vyšla ïalšia kniha. Jej názov je Spišskoteplické poviedky a èitate¾ v nej nájde desa poviedok. Všetky boli napísané na základe výskumu orálnej histórie a etnografického výskumu. Za týmto úèelom sme navštevovali najstarších obyvate¾ov Spišskej Teplice, poèúvali a zapisovali si tradované i skutoèné príbehy spojené s obcou a potom sme jednotlivé fakty verifikovali v spolupráci s historikmi a etnológmi. Desa najpútavejších príbehov sme potom literárne spracovali do poviedok. *** Najstarší z príbehov dejovo siaha do 13. storoèia a je spojený so zakladaním nových dedín po ukonèení tatárskych vpádov, kedy v niektorých oblastiach horného Uhorska v dôsledku bojov a následného hladomoru zomrelo až do 80 percent obyvate¾ov. Nechýbajú ani skutoèné príbehy z II. svetovej vojny, ktorá tu mala svoje špecifiká, keïže dedina sa nachádzala v blízkosti letiska. Z novších príbehov nás zaujal napríklad miestny prípad spojený s menou peòazí v roku 1953, èi tradovanie svojráznych miestnych zvykov spojených s veštbami. A keïže každá poriadna dedina mala svojho miestneho blázna i strašidlo, nechýba ani poviedka o svojráznej Irme a o karabasoch. *** Ve¾mi sa z tejto knihy tešíme a èakáme, kedy si s vedením obce upresníme termín jej prvej verejnej prezentácie.

na stránku vložil: sivo

 
Jun 08 2020, 07:58 (UTC+0) vp.jpg
VYŠLA NÁM ÏALŠIA KNIHA ! VAŽECKÉ POVIEDKY vo vydavate¾stve Vienala nám vyšla ïalšia kniha. Jej názov je Važecké poviedky a èitate¾ v nej nájde desa príbehov. Všetky boli napísané na základe výskumu orálnej histórie a etnografického výskumu tak, ako sa tradujú, alebo ako sa skutoène odohrali. Za týmto úèelom sme navštevovali najstarších obyvate¾ov Važca, poèúvali a zapisovali si skutoèné príbehy spojené s obcou a potom sme jednotlivé fakty verifikovali v spolupráci s historikmi a etnológmi. Desa najpútavejších historiek sme potom literárne spracovali do poviedok. Èitate¾ prechádza jednotlivými obdobiami Važca od povesti z cca 9. storoèia do sedemdesiatych rokov 20. storoèia. Autormi knihy Skárošské poviedky sú Slavomír Szabó, Juraj Korpa a Silvia Bolèová.

na stránku vložil: sivo

 
Apr 20 2020, 20:02 (UTC+0) skarosske-poviedky-obalka (1) kopie.jpg
VYŠLA NÁM ÏALŠIA KNIHA ! SKÁROŠKÉ POVIEDKY vo vydavate¾stve Vienala nám vyšla ïalšia kniha. Jej názov je Skárošské poviedky a èitate¾ v nej nájde desa príbehov. Všetky boli napísané na základe výskumu orálnej histórie a etnografického výskumu tak, ako sa tradujú, alebo ako sa skutoène odohrali. Za týmto úèelom sme navštevovali najstarších obyvate¾ov Skároša, poèúvali a zapisovali si skutoèné príbehy spojené s obcou a potom sme jednotlivé fakty verifikovali v spolupráci s historikmi a etnológmi. Desa najpútavejších historiek sme potom literárne spracovali do poviedok. Èitate¾ prechádza jednotlivými obdobiami Skároša od 15. storoèia do šesdesiatych rokov 20. storoèia. Od príbehu spojeného s dobytím hradu Skároš bratríkmi v roku 1458 až po èasy vlády komunistických predákov a prenasledovanie ¾udí, ktorí si doma naèierno pálili alkohol, èi odmietali vstúpi do družstva. Obec Skároš sa nachádza v okrese Košice-okolie bezprostredne pri hraniciach s Maïarskom. V súèasnosti má približne tisíc obyvate¾ov. Prvé písomné záznamy o jej existencii sú z roku 1270. Nachádza sa tu rozsiahli park s pamiatkami na II. svetovú vojnu a kaštie¾. Autormi knihy Skárošské poviedky sú Slavomír Szabó, Juraj Korpa, Zuzana Kratyinová a Silvia Bolèová. Prvá verejná prezentácia knihy je naplánovaná na september.

na stránku vložil: sivo

 
Jan 01 2020, 13:49 (UTC+0) pf_2020_ls_prave_orechove_web.jpg

na stránku vložil: sivo

 
Aug 25 2019, 08:57 (UTC+0) kendické poviedky-obalkab.jpg
Vo vydavate¾stve Vienala nám vyšla ïalšia kniha. Jej názov je Kendické poviedky a èitate¾ v nej nájde desa príbehov. Všetky boli napísané na základe výskumu orálnej histórie a etnografického výskumu tak, ako sa skutoène odohrali. Za týmto úèelom sme navštevovali najstarších obyvate¾ov Kendíc, poèúvali a zapisovali si skutoèné príbehy spojené s obcou a potom sme jednotlivé fakty verifikovali v spolupráci s historikmi a etnológmi. Desa najpútavejších historiek sme potom literárne spracovali do poviedok. *** Èitate¾ prechádza jednotlivými obdobiami Kendíc od konca 19. storoèia do šesdesiatych rokov 20. storoèia. Od príbehu spojeného v migráciou do USA, kde v štáte Ohio v meste Cleveland vznikala pomerne poèetná kolónia Kendièanov, až po èasy, kedy naverbovaní prisluhovaèi totalitného režimu pripravili akciu zneuctenia štátnych symbolov tak, aby to bolo možné zhodi na „ideologicky nepohodlných ¾udí“. Výsledkom bolo odsúdenie štyroch nevinných mladíkov ako politických väzòov. Nechýbajú ani príbehy z obdobia II. svetovej vojny, z pokusu o deportáciu mužov na nútené práce do Sovietskeho zväzu, ale tiež poviedky ilustrujúce zaujímavé osudy adoptovaných detí, potulných žobrákov, èi o rôznych podobách lásky na dedine alebo o viere v existenciu bosoriek. *** Obec Kendice sa nachádza medzi Košicami a Prešovom, v súèasnosti má približne 1 800 obyvate¾ov. Prvé písomné záznamy o jej existencii sú z prvej polovice 13. storoèia. Ešte poèas II. svetovej vojny tu stáli štyri kaštiele a zemianske kúrie. V súèasnosti sú dva takéto objekty pamiatkovo chránené. Pre niekdajšie rozšírené pestovanie kapusty obyvate¾ov Kendíc nazývajú „Kapustare“. Autormi knihy Kendické poviedky sú Slavomír Szabó, Juraj Korpa, Silvia Bolèová a Zuzana Kratyinová.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 24 2019, 06:28 (UTC+0) zalužické poviedky-obalka.jpg
Nedávno nám vo vydavate¾stve Vienala vyšla ïalšia kniha. Jej názov je Zalužické poviedky a èitate¾ v nej nájde desa príbehov. Všetky boli napísané na základe výskumu orálnej histórie a etnografického výskumu. Za týmto úèelom sme navštevovali najstarších obyvate¾ov Zalužíc, poèúvali a zapisovali si tradované historky i skutoèné udalosti spojené s obcou a potom sme jednotlivé fakty verifikovali v spolupráci s historikmi a etnológmi. Desa najpútavejších príbehov sme literárne spracovali do poviedok. Najstarší tradovaný príbeh dejovo siaha do stredoveku a je spojený s údajnými okolnosami vzniku Zalužíc. Tri poviedky sa odohrávajú v èasoch I. ÈSR, kedy boli Zalužice okrem iného známe aj pestovaním tabaku. Nechýbajú ani príbehy z vojny, z nástupu totality, z èias násilného združstevòovania súkromného vlastníctva, èi zábavné príbehy spojené so svojráznymi zvykmi tejto obce. Obec Zalužice vznikla spojením dvoch historických obcí - Ve¾ké Zalužice a Malé Zalužice. Z každej z nich sa do knihy spravodlivo vybralo po pä príbehov. Autormi knihy sú Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová, Silvia Bolèová a Juraj Korpa.

na stránku vložil: sivo

 
Feb 18 2019, 08:35 (UTC+0) 248-pribehy_z_vrabcieho_hniezda-obalka_m.jpg
PRÍBEHY Z VRABÈIEHO HNIEZDA (Tri košické rozprávky) V týchto dòoch nám vyšla kniha rozprávok o vrabèekovi Urbankovi. Je urèená najmladším èitate¾om, aby sa dozvedeli kadejaké zaujímavosti, o ktorých si na košických strechách vrabce èvirikajú. Vrabec Urbanko žije vo vrabèom hniezde na streche Dómu svätej Alžbety. Vidí odtia¾ len Urbanovu vežu a Kaplnku svätého Michala. Urbanko je ustráchaný a bojí sa uèi lieta. Preto mu ostatné vrabce vyrozprávajú príbehy o dávnych hrdinoch, ktorí dokázali ve¾ké veci, pretože boli statoèní. Urbanko sa takto dozvie o zvonárovi Urbanovi, bosorkách od kaplnky i stavite¾ovi majstrovi Štefanovi. A mladý èitate¾ tiež. A nielen to. Doèíta sa aj o kadejakých zaujímavostiach zo života košických vrabcov... Kniha vznikla v rámci spolupráce s obèianskym združením Filištín a vyšla vo vydavate¾stve Vienala. Autormi sú Slavomír Szabó a Silvia Bolèová. Rozprávky ilustroval Vlado Ondo.

na stránku vložil: sivo

 
Jan 29 2019, 08:18 (UTC+0) eèejovské rozprávky-predna_strana.jpg
V týchto dòoch nám vyšla kniha s názvom Èeèejovské rozprávky. Jej autorom je predseda L.S. Pravé orechové Slavomír Szabó. Ilustrácie vytvoril Juraj Korpa. *** V knižke sa Janko a Janka z Èeèejoviec nudia, pretože sa im doma pokazilo wi-fi. Tiež zlostia, tak ich mama pošle von za kamarátmi. Tam však stretnú èudesného chlapíka, ktorý sa volá Majster Èas. Spolu sa vyberú na prechádzku stároèiami. Vïaka kúzlam sa dostanú až do praveku, neskôr stretnú krá¾ov, uvidia prvé èeèejovské lietadlo a mnohé veci nevídané. Pritom ostanú na jedinom mieste, ale cestujú v èase. Od poèiatku ¾udstva až takmer po prítomnos a ich poh¾ad na vlastnú dedinu sa výrazne zmení. Preèo? Ako? Viac sa doèítate práve v tejto knižke.

na stránku vložil: sivo

 
Jan 18 2019, 08:43 (UTC+0) 246_skaros.jpg
Práve finišujeme s rukopisom knihy Skárošské poviedky. Viaceré z príbehov, ktoré sme v obci našli, sa viažu na kameòolomy. Miestni obyvatelia ich nazývajú Baòa. Pretože opis prostredia musí v poviedkach zodpoveda skutoènosti, vybrali sme sa tieto kameòolomy prezrie. Sú tri a nachádzajú sa v údolí pri potoku Marovka. V súèasnosti ich vyh¾adávajú zberatelia nerastov, ktorí chcú svoje zbierky rozšíri o nontronity. V starých príbehoch sú tieto kameòolomy viazané najmä na príbehy z kategórie vidieckej mystiky. Aj samotný potok Marovka je spojený s rituálmi obety. Nešlo však o obety ¾udí èi zvierat, ale vecí. Dievèatá a ženy, ak si nieèo priali, dali pod kameò v potoku svoju ob¾úbenú vyšívanú vreckovku alebo stužku z vlasov. *** Údajne sa v kameòolomoch zjavuje aj biela pani a obèas sa tam v noci ukáže kožený most, ktorý vedie až... Neprezradíme. Viac sa doèítate v pripravovanej knihe... ***

na stránku vložil: sivo